Podmienky

Všeobecné podmienky prenájmu obytných vozidiel

 

Základné podmienky

Na prenájom karavanu je potrebné predložiť 2 platné doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas).

Minimálny vek na vedenie vozidla je 21 rokov.

Havarijné poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 5 % (min. 300,- €).

Minimálna doba prenájmu:

–        nízka sezóna 3 noci,

–        stredná sezóna 4 noci

–        hlavná sezóna minimálne 7 nocí

Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy na obytných vozidlách (lepenie, skrutkovanie, vŕtanie atď.).

Je prísne zakázané fajčiť a vejpovať v obytných vozidlách, používať sviečky, nosiť palivo v nádobách, prskavky atď.

V obytných vozidlách je zakázané prevážať bicykle, lyže a iné predmety, ktoré by mohli poškodiť vnútorné vybavenie – nábytok, steny alebo podlahy (okrem určených priestorov).

V prípade veľkého poškodenia interiéru alebo exteriéru budeme účtovať plnú sumu (oprava alebo kúpa novej položky).

Je zakázané používať bežný toaletný papier v chemickej toalete, používajte toaletný papier určený pre ekologickú toaletu.

Je zakázané používať toalety bez chemikálií.

Nájomca je plne zodpovedný za prepravované osoby a náklad.

Preprava domácich zvierat je povolená len po predchádzajúcej dohode a za poplatok.

V prípade predčasného ukončenia prenájmu sa nájomné nevracia.

Ak si nebudete vedieť rady s niektorým z postupov pri manipulácii s vybavením obytného vozidla, môžete využiť rady nájomcu v prípade núdze, volajte na číslo +421 903 663 136, +421 911 378 336 – e-mail: info@epicvans.eu

Ak nájomca nedodrží dohodnutý čas vrátenia karavanu bez predchádzajúcej telefonickej dohody s prenajímateľom, je nájomca povinný zaplatiť pokutu vo výške 100,- € okrem sumy zodpovedajúcej dennému nájomnému, ak je dohodnutý čas prekročený o 24 hodín, je nájomca povinný zaplatiť pokutu vo výške 100,- € za každých 24 hodín omeškania.

 

Platobné podmienky

Rezervácia karavanu na daný termín (cez web, e-mail, telefón) platí len 5 dní. Rezervačná záloha musí byť uhradená v tomto termíne a slúži ako blokácia termínu.

Ak záloha nebude zaplatená v tejto lehote, obytný automobil bude ponúknutý ako voľný.

Pri preberaní obytného vozidla sa platí kaucia vo výške 1000€ (v hotovosti, bankovým prevodom) na pokrytie prípadných škôd, ktoré nie sú kryté havarijným poistením atď.

Rezervačné zálohy

50 % z ceny prenájmu slúži ako blokovanie termínu, zvyšných 50 % je potrebné uhradiť najneskôr 42 dní pred začiatkom prenájmu. Faktúry posielame emailom

Odovzdanie a vrátenie

Obytné vozidlo musí byť odovzdané v primeranom stave, upratané, čisté, vyprázdnené a chemická WC kazeta musí byť vypláchnutá.

Obytné vozidlo je možné po dohode doručiť na požadované miesto – za vopred dohodnutý poplatok.

Pri vrátení nevyčisteného obytného vozidla (WC, kúpeľňa, kuchyňa atď.) účtujeme 100,- € za každé porušenie (WC kazetu je potrebné vyprázdniť a vypláchnuť).

Na odovzdanie a prevzatie obytného vozidla a oboznámenie sa s jeho prevádzkou a vybavením je potrebné vynaložiť približne 60 minút času – počítajte s tým, ako aj s približne 60 minútami času na prevzatie a kontrolu obytného vozidla pri jeho vrátení.

Ak ste počas cesty spôsobili väčšie alebo menšie poškodenie, opotrebenie dielov alebo komponentov, nahláste to pri vrátení obytného vozidla. Ak je škoda takého rozsahu, že znemožňuje ďalší prenájom, je potrebné ju nahlásiť pred návratom (telefonicky, e-mailom, SMS). 

V prípade poruchy

Všetky naše obytné vozidlá sú pravidelne servisované a kontrolované, ale niektoré spotrebiče alebo iné súčasti môžu mať poruchy.

Všetky opravy a nákup náhradných dielov sa môžu vykonávať len so súhlasom prenajímateľa.

Nezabudnite si vždy nechať vystaviť riadny daňový doklad, ktorý vám bude vrátený pri vrátení vozidla.

V prípade nehody/poškodenia

V prípade nehody/poškodenia obytného vozidla (dopravná nehoda, živelná pohroma, vandalizmus atď.) alebo poškodenia iných vecí v obytnom vozidle musíte vždy najprv zavolať prenajímateľa a potom políciu a dať vyhotoviť záznam o nehode pre poisťovňu.

Urobte si fotodokumentáciu nehody – čím viac fotografií, tým lepšie. Nehodu vždy odfotografujte zo všetkých strán, z diaľky aj zblízka.

Storno poplatky

Rezervačná záloha je v plnej výške vratná za administratívny poplatok 25,- €, ak sa rezervácia zruší viac ako 6 týždňov pred začiatkom termínu. Menej ako 6 týždňov pred začiatkom prenájmu je storno poplatok vo výške 50 % z celkovej ceny prenájmu. Menej ako 2 týždne pred dátumom začiatku prenájmu je poplatok 100 % z celkovej ceny prenájmu.

Zrušenie rezervácie

V prípade poškodenia obytného vozidla do takej miery, že to znemožňuje jeho prenájom, môže požičovňa rezerváciu zrušiť. Zaplatená záloha sa vráti v plnej výške.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním (tým sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie, používanie a uchovávanie) mojich osobných a citlivých údajov.

NÁJOMCA PODPISOM ZMLUVY O PRENÁJME OBYTNÉHO VOZIDLA SÚHLASÍ S PODMIENKAMI PRENÁJMU OBYTNÉHO VOZIDLA OD SPOLOČNOSTI Epic Travel s.r.o.